Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

Opdrachtnemer: De natuurlijke of rechtspersoon in zijn hoedanigheid van coach/therapeut, die diensten aanbiedt op het gebied van coaching, training/therapieën of aanverwante werkzaamheden.

Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van coaching, training/therapieën of aanverwante werkzaamheden.

Coach: De uitvoerend coach.

Therapeut: De uitvoerend therapeut.

Cliënt: De natuurlijke persoon die deelneemt aan het begeleidingstraject op het gebied van coaching, training, therapie of aanverwante werkzaamheden.

Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten, consulten en leveringen van diensten of goederen door of namens coach/therapeut.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen
 3. Opdrachtgever gaat akkoord met algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Offertes en gedefinieerde aanbiedingen van diensten zijn vrijblijvend en gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. Wordt het aanbod niet binnen de gestelde termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod.
 2. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding.

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Iedere Overeenkomst leidt voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, waarin Opdrachtnemer gehouden is zijn dienst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.
 2. De overeenkomst bevat voor Opdrachtnemer geen resultaat verplichtingen. De Opdrachtnemer staat niet in voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de cliënt gestelde doel.
 3. Wanneer Opdrachtnemer dit nuttig of noodzakelijk acht, kan in overleg met opdrachtgever een dienst door derden worden uitgevoerd en/of kan hij door derden worden bijgestaan.
 4. Wanneer Opdrachtnemer de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

Artikel 6 – Honorarium en kosten

 1. Het honorarium van Opdrachtnemer bestaat -tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen- uit een vooraf bepaald vast bedrag per Overeenkomst c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid.
 2. Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals BTW alsmede exclusief reis- en andere kosten en behoeve van Opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden.
 3. Opdrachtnemer kan Opdrachtgever verzoeken een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die Opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van Opdrachtgever moeten worden gemaakt. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever het voorschot aan Opdrachtnemer heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige diensten.
 5. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor jaarlijks de honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door overheid opgelegde maatregelen.
 6. Opdrachtnemer behoudt zich het recht de honoraria aan te passen mits vooraf kenbaar gemaakt. Dit geldt niet voor reeds betaalde diensten.

Artikel 7 – Beëindiging van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door Opdrachtnemer verzonden factuur, binnen gesteld termijn na schriftelijke aanmaning.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.
 3. Opdrachtnemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven beëindigen indien in staat van faillissement is verklaard.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8 – Annuleringsvoorwaarden

 1. Bij annulering door Opdrachtgever van coaching en therapeutische trajecten binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit kan Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van het overeengekomen honorarium in rekening brengen.
 2. Kosten voor door Opdrachtgever geannuleerde online events kunnen niet in rekening gebracht worden. Ik beroep mij hier op de wet ‘koop op afstand’ – uitzonderingen.

Artikel 9 – Overmacht

Indien Opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft hij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.
 2. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de overeenkomst.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 4. Alle aanspraken uit hoofde van deze algemene voorwaarden verjaren, in afwijking op de wettelijke verjaringstermijn, door verloop van één jaar na beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 11 – Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden, inclusief de redelijke kosten van juridische bijstand, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, behalve schade veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van dienstverlener.

Artikel 12 –  Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom zoals teksten, afbeeldingen en video’s, welke voortkomen uit de uitvoering van de overeenkomst of welke via de website www.opcoachingandhealth.nl en/of social media kanalen worden getoond, berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer worden vermenigvuldigd, openbaar worden gemaakt of op een andere manier worden verspreid of getoond aan derden.
 2. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van dienstverlener, door haar geproduceerde werken zoals: werkwijzen, formulieren, adviezen en opgedane kennis te exploiteren of aan derden te verstrekken.
 3. In geval de Opdrachtgever zich niet houdt aan het bepaalde onder 1. en 2. is gerechtigd haar schade te verhalen op de Opdrachtgever.
 4. Opdrachtnemer mag de kennis en auteursrechtelijke werken die voortkomen uit de uitvoering van de overeenkomst, gebruiken voor andere doeleinden, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie met derden wordt gedeeld.

Artikel 13 – Privacy

Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten is ook de privacyverklaring van Opdrachtnemer van toepassing. Deze is te lezen op de website www.opcoachingandhealth.nl , Opdrachtnemer zal de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens alleen opslaan en gebruiken voor de doelen zoals beschreven in de privacyverklaring.

Artikel 14 – Geheimhouding

Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Vertrouwelijke informatie is in ieder geval de informatie waarvan is medegedeeld dat deze vertrouwelijk is of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze geheimhouding is niet van toepassing voor zover wettelijke-of beroepsregelingen of verzekeringsvoorwaarden aan dienstverlener een informatieplicht opleggen.

Artikel 15 – Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Ik houd me aan de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling volgens de richtlijnen van de Rijksoverheid.

Artikel 16 – Klachtplicht en geschillen

 1. Opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan Opdrachtnemer. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Opdrachtnemer in staat is hierop adequaat te reageren.
 2. Indien Opdrachtgever c.q. Cliënt en Opdrachtnemer een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en
 3. Is een klacht gegrond, dan is Opdrachtnemer alleen gehouden de werkzaamheden alsnog te verrichten zoals partijen dat zijn overeengekomen.

Artikel 17 – Toepasselijk recht

 1. Op deze overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd.
 2. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Artikel 18 – Forumkeuze

Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst worden exclusief voorgelegd aan de rechtbank te Breda.

Algemene voorwaarden OPcoachingandhealth 23-2-2023